Zásady ochrany osobných údajov

Internetový obchod [....] [....] na webovej stránke [....], so sídlom na adrese [...], IČO [...], sídlo: [...], spracúva osobné údaje poskytnuté zákazníkom na účely plnenia a ďalšieho potvrdenia Všeobecných obchodných podmienok, spracovania elektronických objednávok a zásielok a na nevyhnutnú komunikáciu v zákonom stanovenej lehote.

Všeobecné ustanovenia

1;

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: [......], tel.: [.........];

3. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Zdroj osobných údajov

1;

2;

3. Osobné údaje sa nebudú zverejňovať ani prenášať do iných krajín.

Účel spracovania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka na tieto účely:

1. registrácia na webovej stránke [....] v súlade s kapitolou 4 oddielom 2 nariadenia GDPR;

2. na účely vybavenia elektronickej objednávky vytvorenej Zákazníkom (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo);

3. na účely dodržiavania zákonov a predpisov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom údajov;

4. Osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Bez osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1;

2.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Tretie strany spracúvajúce osobné údaje zákazníka sú subdodávateľmi prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutné na úspešné plnenie kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom a na spracovanie elektronickej objednávky.

Subdodávateľmi Prevádzkovateľa sú:

Webnode AG (systém e-shopu);

Webnode (systém elektronického obchodu (webnode));

Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva zákazníka

Webové služby Google (webová stránka zákazníka):

Právo na prístup k osobným údajom;

2. Právo na opravu osobných údajov;

3. Právo na vymazanie osobných údajov;

4. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

5. právo na prenosnosť údajov;

6. právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to písomne alebo zaslaním e-mailu na túto adresu: [....];

7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v prípade údajného porušenia nariadenia.

Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijme všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na ochranu osobných údajov;

2.

Záverečné ustanovenia

1;

2;

3. Prevádzkovateľ môže tieto pravidlá kedykoľvek aktualizovať. Novú, aktualizovanú verziu musí zverejniť na svojom webovom sídle.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť [dátum].

https://www.kvetinarstvopetrzalka.sk